Modernin humanismin julistus

Modernin humanismin julistus

Hyväksytty Humanist International järjestön yleiskokouksessa Glasgow:ssa heinäkuussa 2022.

Tämä julistus korvaa Amsterdamin julistuksen vuodelta 2002

Humanistiset käsitykset ja arvot ovat yhtä vanhoja kuin sivilisaatio, ja niillä on historiansa useimmissa yhteiskunnissa kaikkialla maailmassa. Nämä vanhat perinteet pohtia merkityksiä ja etiikkaa, jotka ovat olleet inspiraatio useille maailman suurille ajattelijoille, taiteilijoille ja humanitaarisille toimijoille, kulminoituvat modernissa humanismissa. Moderni humanismi liittyy läheisesti modernin tieteen kehitykseen.

Maailmanlaajuisena humanistisena liikkeenä haluamme sattaa kaikki ihmiset tietoisiksi seuraavista humanistiseen maailmankatsomukseen liittyvistä keskeisistä pyrkimyksistä:

1. Humanistit pyrkivät olemaan eettisiä

Nähdäksemme moraalinen herkkyys kuuluu oleellisesti ihmisenä olemiseen. Se pohjautuu elävien olentojen kykyyn sekä kärsiä että kukoistaa. Toisen ihmisen vahingoittamisen sijaan sitä motivoivat avun tarjoamisen hyödyt. Sen mahdollistavat järki ja myötätunto, eikä se tarvitse ihmisyyden ulkopuolella olevaa alkulähdettä.

Me vahvistamme uskovamme yksilön arvoon ja kunniaan, sekä jokaisen ihmisen oikeuteen mahdollisimman suureen vapauteen ja mahdollisimman täyteen kehitykseen, kunhan ne ovat sopusoinnussa toisten ihmisten vastaavien oikeuksien kanssa. Näiden tavoitteiden edistämiseksi me kannatamme rauhaa, demokratiaa, oikeusvaltiota ja yleismaailmallisia oikeudellisesti sitovia ihmisoikeuksia.

Me torjumme kaikenlaisen rasismin ja ennakkoluuloisuuden sekä niistä johtuvan epäoikeudenmukaisuuden. Me yritämme sensijaan edistää ihmisyyden kukoistusta ja toveruutta sen kaikessa erilaisuudessa ja yksilöllisissä muodoissa.

Me olemme sitä mieltä, että henkilökohtaiseen vapauteen on liityttävä vastuun yhteiskuntaa kohtaan. Vapaalla henkilöllä on velvollisuuksia toisia kohtaan. Siksi me tunnemme velvollisuudeksemme kantaa vastuuta koko ihmiskunnasta, tulevat sukupolvet ja niiden lisäksi kaikki muutkin aistivat elolliset olennot mukaan lukien.

Me ymmärrämme, että olemme osa luontoa ja hyväksymme oman vastuumme niistä vaikutuksista, joita meillä on muuhun luontoon.

2. Humanistit pyrkivät olemaan rationaalisia

Olemme vakuuttuneita siitä, että ratkaisuja maailman ongelmiin tarjoavat ihmisen järki ja toiminta. Kannatamme aktiivisesti tieteen ja vapaan tutkimuksen soveltamista maailman ongelmien ratkaisuun, mutta muistamme samalla, että vaikka tiede tarjoaa välineitä, inhimillisten arvojen tulee määritellä tavoitteet. Pyrimme siihen, että tiedettä ja teknologiaa käytetään edistämään ihmisen hyvinvointia, ei milloinkaan tunteettomasti tai tuhoisasti.

3. Omassa elämässään humanistit pyrkivät toteuttamaan itseään

Me arvostamme kaikkia yksilön ilon ja onnen lähteitä, jotka eivät aiheuta toisille vahinkoa; ja me uskomme, että henkilökohtainen kehitys luovuutta ja eettistä elämää harjoittamalla on koko elämän kestävä hanke.

Siksi me arvostamme korkealle taiteellista luovuutta ja mielikuvitusta; me ymmärrämme kirjallisuuteen ja musiikkiin sekä visuaalisiin ja esittäviin taiteisiin sisältyvän muutosvoiman. Me ihailemme luonnon kauneutta ja sen voimaa herättää ihmetystä, ihailua ja mielenrauhaa. Me arvostamme sekä yksilöllistä että yhteisöllistä liikuntaa ja niitä mahdollisuuksia, joita liikunnan erilaiset muodot tarjoavat toveruudelle ja yksilöllisille suorituksille. Me kunnioitamme tiedonhalua ja siihen sisältyvää nöyryyttä, viisautta ja sen ihmiselle avaamia näkymiä.

4. Humanismi on vastaus siihen laajalti koettuun tarpeeseen, että olisi olemassa merkityksen ja tarkoituksen lähde. Samalla se on vaihtoehto dogmaattiselle uskonnollisuudelle, autoritaariselle nationalismille, heimokantaiselle ahdaskatseisuudelle ja itsekkäälle nihilismille

Vaikka uskomme, että sitoutuminen ihmisten hyvinvointiin on ajatonta, meidän erityiset  mielipiteemme eivät perustu ikuisiksi tarkoitettuihin ilmoituksiin. Humanistit ymmärtävät, että kukaan ei ole erehtymätön tai kaikkitietävä; tietoa maailmasta ja ihmiskunnasta on saatavissa ainoastaan havaintojen, oppimisen ja tiedon uudelleen ajattelemisen jatkuvassa prosessissa.

Näistä syistä me emme pyri välttämään asioiden kriittistä uudelleen arviointia emmekä tyrkytä omaa katsantokantaamme koko ihmiskunnalle. Olemme päinvastoin sitoutuneita ideoiden esteettömään ilmaisuun ja vaihdantaan. Pyrimme siksi yhteistyöhön kaikkien eri tavoin ajattelevien ihmisten kanssa, jotka jakavat meidän arvomme rakentaaksemme yhdessä paremman maailman.

Olemme vakuuttuneita siitä, että ihmiskunnalla on kyky ratkaista edessämme olevat ongelmat vapaan tutkimuksen, tieteen, sympatian ja mielikuvituksen keinoin edistääksemme rauhaa ja ihmiskunnan kukoistusta.

Suomentanut Kalevi Suomela