Suomen Humanistiliiton periaateohjelma

Suomen Humanistiliitto on osa kansainvälistä humanistiliikettä, jota järjestöllisesti edustaa Kansainvälinen humanistinen ja eettinen liitto (International Humanist and Ethical Union, IHEU). Tavoitteidensa saavuttamiseksi liitto haluaa tehdä yhteistyötä kaikkien niiden yksityisten ja yhteisöjen kanssa, jotka voivat yhtyä sen määrittelemiin periaatteisiin.

1. Vapaus ajatella ja keskustella

Jokaisella on oikeus ajatuksen, omantunnon ja katsomuksen vapauteen. Humanistiliitto vaatii vapaata ja avointa keskustelua ja perusteltua päätöksentekoa yhteiskunnassa ja sen eri yhteisöissä. Se edistää yhteiskunnassa vallitsevista auktoriteeteista, tabuista ja mystifikaatioista vapaata ajattelua. Humanistinen etiikka ei voi tukeutua mihinkään uskontoon. Tieteelliseen tutkimukseen perustuva maailmankatsomus ja siihen pohjaava humanistinen aate antaa ihmiselle mahdollisuuden elämänsä itsenäiseen toteuttamiseen, vapauteen ja vastuuseen.

2. Ihminen osana luontoa

Ihminen ja luonto muodostavat kokonaisuuden. Ihmisen suhde luontoon on osan suhde kokonaisuuteen. Ihmisen, ihmiskunnan ja luonnon tulevaisuus edellyttävät sitä, että vauraissa maissa on vähennettävä luonnonvarojen käyttöä, energiankulutusta ja ympäristön kuormitusta sekä samalla saatettava hyväksyttävä elämänlaatu kaikkien ulottuville. Köyhissä maissa tarvitaan edelleen taloudellista kasvua elämisen laadun saattamiseksi siedettävälle tasolle.

3. Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus

Jokaiselle on taattava yhtäläiset ihmisoikeudet ja tasa-arvoiset elämisen edellytykset Humanistiliitto vaalii oikeudenmukaisuuden periaatetta yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja kannanotoissa. Se edistää jatkuvan keskustelun käymistä oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon perusteista, ongelmista ja velvoituksista sekä seuraa ihmisoikeuksien toteutumista.

4. Globaali rauhantyö

Ihmisen ja ihmiskunnan olemassaolon jatkuvuuden turvaaminen edellyttää kasvamista globaaliin yhteistoimintaan Humanistiliitto toimii kykyjensä mukaan rauhan palauttamiseksi ja sen ylläpitämiseksi kaikkialla maailmassa. Liitto tukee kaikkia konfliktien rauhanomaiseen ratkaisuun tähtääviä pyrkimyksiä. Humanismi perustuu globaalin etiikan periaatteille. Niiden toteuttamiseksi humanistit tukevat pyrkimyksiä tasa-arvoisen vuorovaikutuksen lisäämiseen kaikilla elämänalueilla.

5. Valtiosta vapaa vakaumus

Valtion tulee suhtautua tasapuolisesti erilaisiin maailman- ja elämänkatsomuksiin Humanistiliitto pitää tärkeänä julkisen vallan instituutioiden maailmankatsomuksellista sitoutumattomuutta. Viranomaisen ei tule käyttää asemaansa minkään maailmankatsomuksen edistämiseen. Mitään uskontoa tai muuta katsomusta ei saa asettaa erityisasemaan suhteessa valtioon. Kirkon ja valtion ero on toteutettava täysin ja yhteisöjen kirkollisverosta on luovuttava. Humanistiliitto tähtää siihen, että ihmiset omavastuisesti luovat maailman- ja elämänkatsomuksensa. Elämänkatsomustiedosta, jossa humanistisella aineksella on riittävä sijansa, tulee tehdä vaihtoehto kaikille sitä haluaville oppilaille.

6. Tiede ja maailmankuva

Pyrkimys tietoon ja valistukseen ovat toimintamme keskeisiä tavoitteita. Humanistiliitto pitää esillä ja puolustaa maailmankatsomuksellisessa keskustelussa ja mielipiteenmuodostuksessa ajattelutapaa, jonka mukaan maailmankaikkeus ihminen mukaan lukien on yksi kokonaisuus. Tämän kokonaisuuden toiminnan selvittämisessä tiede tarjoaa parhaat menettelytavat. Moraali on ihmisen oma luomus, joka syntyy ja kehittyy yksilön ja yhteisön keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Jokainen yksilö on vastuussa toiminnastaan paitsi itselleen myös muille. Ihminen voi muodostaa moraalinsa järkiperäisesti ja ihmiskunnan kokemuksista oppia ottaen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *