IHEU kampanjoi Jumalanpilkkalakeja vastaan

IHEU:n pääsihteeri Gary McLeiland on Euroopan Parlamentissa puhunut parlamentaarikoille, diplomaateille ja viranhaltijoille. Hän kiirehti Euroopan Parlamenttia kehottamaan jäsenvaltioita poistamaan rikoslainsäädännöstään Jumalanpilkan, sillä se on ristiriidassa ajatuksenvapauden ja ilmaisunvapauden kanssa.

Suomessa rikoslain 17 luvun 10§ on tällainen IHEU:n tarkoittama laki:

”Joka julkisesti pilkkaa Jumalaa tai loukkaamistarkoituksessa julkisesti herjaa tai häpäisee sitä, mitä uskonnonvapauslaissa (267/1922) tarkoitettu kirkko tai uskonnollinen yhdyskunta muutoin pitää pyhänä – – on tuomittava uskonrauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.”

Vuonna 1999 asiaa yritettiin korjata ilman menestystä. Silloin muutosta perusteltiin mm:

”- – Voidaan katsoa, etteivät Jumala ja muiden uskontojen vastaavat tarvitse rikoslain tarkoittamaa suojelua. Jumalanpilkkaa koskeva säännös rikoslaissa antaa helposti aihetta väärinkäsityksiin. Rajan vetäminen uskonnollisiin käsityksiin kohdistuvan ironisen arvostelun ja suoranaisen jumalanpilkan välillä on hyvin tulkinnan- ja arvostuksenvaraista.”

Sama perustelu pätenee edelleen.

Varmaan Suomessa riittäisi, että uskonrauhaa ei tahallisesti rikota- tai kiihoteta kansanryhmää vastaan.

”Kiihottamisella kansanryhmää vastaan tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö levittää yleisön keskuuteen lausuntoja tai muita tiedonantoja siten, että näissä lausunnoissa tai muissa tiedonannoissa joissa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin kansallista, etnistä, rodullista tai uskonnollista ryhmää taikka muuta niihin rinnastettavaa muuta kansanryhmää. Kiihottamisesta kansanryhmää vastaan tuomitaan sakkoa, tai vankeutta enintään kahdeksan vuotta.”